Jobs (Povolání)

Miner (Horník)

With using of pickaxe or drill you can got some materials from mines. Working with pickaxe requires food (meat) and water, using of drill makes your gas reserves low. You can mine iron and uranium ore, coal or gold.

(S využitím krumpáče nebo vrtačky můžete z dolů získávat nejrůznější materiály. Práce s krumpáčem vyžaduje jídlo (maso) a vodu, používání vrtačky vám ubírá olej. Těžit můžete železnou a uranovou rudu, uhlí nebo zlato.)

Find rock, best are in mines, because in city is only small amount or ore, coal and gold. Take your pickaxe or drill to your hand and use at heap of stones. If occurs a case, when some text appears above your character, you haven't meat and water in case you use pickaxe or oil if you use drill.

(Najděte kamení, nelépe ve dolech, protože ve městě je jen malé množství rudy, uhlí a zlata. Do ruky vezměte krumpáč či vrtačku a použijte na hromádku kamení. V případě, že se nad postavou zobrazí nějaká hláška, nemáte maso a vodu v případě krumpáče nebo olej v případě vrtačky.)

Cook (Kuchař)

If you gain raw meat or fish, for use as medicament it's required to cook it. It can be done with some help from oven, which is in every city. But remember, that when your skill Outdoorsman is low, you will cook bad and you will burn big amount of meat, so it will be useless. You can also cook scorpion's tailes, but I recommend sell them after cooking process.

(Získáte-li syrové maso nebo rybu, pro použití jako léčebný prostředek je potřeba jej uvařit. To uděláte s pomocí trouby, kterou najdete v každém městě. Počítejte však s tím, že čím menší hodnotu zálesák máte, tím hůř budete vařit a hodně masa spálíte, takže bude nepoužitelné. Můžete vařit i ocasy škorpionů, ale ty doporučuji bez váhání po uvaření prodat.)

Take raw meat to your hand and use at oven. In a while appear message about how successful cooking was.

(Maso dejte do ruky a použijte na troubu. Vzápěti se objeví zpráva o tom, zda bylo vaření úspěšné.)

Hunter (Lovec)

As a hunter you travel on the mapm fight with enemies and gain experiencies.

(Jako lovec cestujete po mapě a bojujete s nepřáteli a získáváte zkušenosti.)
Rat - 1×meat; small companies, easy to defeat without equipment
(Krysa - 1×maso; menší skupinky, které snadno porazíte i bez vybavení)
Radscorpion: 1× tail; diferent groups; be careful to their poison
(Radškorpion: 1×ocas; různě velké skupiny; je třeba dát pozor na jejich jed)
Geckon: 1×meat; 1×geckon's leather; intermediatly large bands, individuals are weak
(Geckon: 1×maso; 1×kůže z geckona; středně velké skupinky, jednotlivci slabí)
Gold geckon: 3×meat; 1× gold geckon's leather; intermediatly large bands
(Zlatý geckon: 3×maso; 1×kůže ze zlatého geckona; středně velké skupinky)
Brahmin: 20×meat; most often groups about 4 or five brahmins; they don't attack you, if you don't started; stronger oponents
(Brahmin: 20×maso; nejčastěji skupinky po 4-5; sami od sebe neútočí, jen když na některého z nich zaútočite vy; silnější protivníci)

Meat or leather got, if you wait a while with cursor above dead animal. When cursor chnage to hand, click and take things in inventory.

Maso či kožešinu získáte tak, že po zobrazení symbolu ruky na mrtvé zvíře kliknete a vezmete předměty v inventáři.

If you fight with more enemies, use terrain. Try to set out to your body least possible amount of enemies at one moment, or count with large loses of HP (hit points). Good tactic is to stand behind corner of building, lure out enemies or wait until he come and using key A or by clicking left button on your weapon start battle.

(Pokud bojujete s přesilou, využívejte terén. Snažte se pustit k tělu co nejméně nepřátel, jinak počítejte s vysokými ztrátami ZB (zásahové body). Dobrou taktikou je například postavit se za roh budovy, vylákat nepřítele nebo počkat až sám přijde a klávesou A nebo kliknutím levého tlačítka myši na svou zbraň vyvolejte boj.)

By shooting to eyes is big percent of hits critical and enemy lost much more hit point than during normal hit. You can observe ammo and health, because enemy will not have any next turn, if he die.

(Střílením do očí je velká část zásahů kritická a nepřátelé tak ztrácí mnohonásobně více zásahových bodů než při běžném zásahu. Ušetříte tak munici i své zdraví, protože se oponent už nedostane na tah, pokud zemře.)

Fisherman (Rybář)

If you make up your mind to become a fisherman, count with starting investment do rod, which costs a few thousands of caps. To catch fish is unrealy hard, with outdoorsman 100% it's wasting time, i strongly recommen at least value 150%. Fine is their hight worth. For ten will Brotherhood of steel reward you with 5000 of caps, normal worth in shop is lower, but still nice.

(Rozhodnete-li se vydat na dráhu rybáře, počítejte s počáteční investicí do prutu, který stojí několik tisíc zátek. Chytit rybu je neskutečně těžké, na zálesáka 100% je to marnění času, doporučuji alespoň hodnotu 150%. Výhodou je, že jsou velice ceněné. Za 10 vám dá Bratrstvo oceli 5000 zátek, cena v obchodě je nižší, ale taky slušná.)

If you want to catch fish, travel westerly to ocean. In shore sector travel until you meet enemies. Defeat them and wait to night. Find a some lightning place, take your rod to hand and click on shadow which is visible in light area. Note - you must click to some of black dots, no transparent part of shadow! Either nothing happen.

(Chcete-li chytat ryby, cestujte na západ k oceánu. V pobřežním sektoru pak cestujte tak dlouho, až potkáte nepřátele. Poražte je a počkejte na to, až se setmí. V noci totož snadno poznáte místo, kde můžete rybařit. Kolem je spousta světla. Vezměte tedy do ruky prut a použijte jej. To musíte provést tak, že ve svítící oblasti najdete stín u vody. Na tomto místě můžete zkusit štěstí. Poznámka - usíte kliknout na černou oblast stínu, ne tu průhlednou! V takovém případě by se totiž nic nestalo.)

Labourer (Dělník)

When you gain own factory - location War Tech Facility, have great base for storing equipment and posibility to creat new things.

(Jakmile získáte vlastní továrnu - lokace War Tech Facility, máte kromě skvělé základny pro uskladnění věcí taky možnost nějaké vyrábět.)

For manufacturing you need steel, gunpowder, plastics, leathers, chemicals and circuit boards.

(K výrobě vybavení potřebujete ocel, střelný prach, plast, kožešiny, chemikálie a součástky.)

Four pieces of steel can be manufactured from 10 pieces of iron ore and coal, gunpowder from chemicals and circuit boards from plastics and steel.

(4 kusy oceli vyrobíte z 10 kusů železné rudy a uhlí, střelný prach z chemikálií, součastky z plastu a oceli.)

Materials for manufacturing can be founded or buyed. In location Black Market you can buy one coal per 200 caps, one chemicals per 1000 caps, one plactic per 500 caps and one tin with oil per 200 caps.

(Suroviny můžete kromě vyrobení i najít či koupit. V lokaci Black Market - Černý obchod můžete pořídit za 200 zátek kus uhlí, za 1000 zátek ampuli s chemikáliemi, za 500 zátek plast a za 200 zátek plechovku oleje.)

Use computer in building and dialog windows appears. Now choose, what you wish to create.

(Použijte počítač v budově a zobrazí se dialogové okno. Teď už jen stačí vybrat to pravé pro vás.)

HHPZ


Zpět na úvodní stránku http://fallout.herni.info
Herní.info (c) Jan Zaškolný (HHPZ) 2005-2011 - e-mail: mail@janzaskolny.cz - 123ABC.cz