Fallout Wasteland Merc 2 - locations (lokace)

Civilian locations (Civilní lokace)

Black Market (Černý trh)

Lacation added to this version of game (Fallout Wasteland Merc 2) is very important. You can find there many merchants. Things are not cheap, but they are.

(Lokace, která byla přidána až do této verze hry (Fallout Wasteland Merc 2) je velice důležitá. Najdete tady mnoho obchodníků. Věci nejsou levné, ale aspoň že jsou.

Brotherhood of Steel (Bratrstvo oceli)

Location of Brotherhood is available from exact time - one year after start of hero's travelling. After this moment, you can get many quests there and you can improve your equipment.

(Lokace Bratrstva je dostupná až od určité chvíle - jeden rok od počátku hrdinových putování. Poté tady můžete získat mnoho úkolů a vylepšit své vybavení.)

Fod Homott

City with temples, where you can raise your luck during mining or fishing or hunting. Unless, they are one big scam.

(Město s chrámy, ve kterých si můžete zvýšit štěstí během těžby, rybaření či lovu. Naneštěstí jsou jen vylký podvod.)

Haven

The best-looking location. It's fine city living in wastelands of America. Many great quests and water flask creating man.

(Nejlépe vypadající lokace. Je to fajn město žijící v pustinách Ameriky. Mnoho skvělých úkolů a můž vyrábějící láhve s vodou.)

Mines (doly)

Location for mining ore. A lot of coal and iron, a few of gold. Before you can start mining, you have to kill a few pig rats - six.

(Lokace pro těžbu rudy. Hodně uhlí a železa, trocha zlata. Než začnete těžit, musíte zabít několik velkých potkanů - šest.)

Radiated Mines (Radioaktivní doly)

Location for mining uranium. Many aliens protect pits from miners - six exactly.

(Lokace pro těžbu uranu. Před horníky ji hlídá hromada alienů - abych byl přesný tak šest.)

Slaver town (Město otrokářů)

Don't start anything with Slavemaster if you don't want your karma lower.

(Nezačínejte si se Slavemasterem pokud nechcete riskovat snížení karmy.)

Trashyard

City with very much trash. You can find there many interesting quests.

(Město se spoustou odpadu. Najdete tady hodně zajímavých úkolů.)

Combat location (Bojové lokace)

More south and east you travel, more difficult is to defeat enemies in locations. Well, it is only nearly true.

(Čím více na jih a východ cestujete, tím těžší pak je porazit nepřátele.)

Degree of difficulty mean, how difficult is to kill all enemies in location. I když, je to pravda jen zčásti.

(Stupeň obtížnosti vyjadřuje, jak těžké je porazit všechny nepřátele v lokaci.)

Radville

Degree of difficulty: 1
(stupeň obížnosti: 1)
Enemies: 3× dog, 3× man - homesteader
Nepřátelé: 3× pes, 3× muž

Airport (letiště)

Degree of difficulty: 2
(stupeň obížnosti: 2)
Enemies: 2× woman - tough guard, 2× man - gun guard, 2× man - big gun guard
Nepřátelé: 2× woman - tuhá stráž, 2× muž - stráž se zbraní, 2× muž - stráž s těžkou zbraní

Nuke Temple (atomový chrám)

Perfect location! I strongly recommend visit as often as possible.
Perfektní lokace! Velice doporučuji navštěvovat tak často, jak jen to bude možné.
Degree of difficulty: 2
(stupeň obížnosti: 2)
Enemies: 6× man - nuke monk
Nepřátelé: 6× muž - atomový mnich

Car Workshop (autodílna)

Degree of difficulty: 3
(stupeň obížnosti: 3)
Enemies: 6× woman - punk, 10× man - punk
Nepřátelé: 6× woman, 10× muž

Apocalypse Temple (Chrám apokalypsy)

Degree of difficulty: 4
(stupeň obížnosti: 4)
Enemies: 2× ghoul, 1× supermutant, 3× floater, 2× centaur
Nepřátelé: 2× ghoul, 1× supermutant, 3× floater, 2× kentaur

Ghoul Town (Město ghoulů)

Degree of difficulty: 6
(stupeň obížnosti: 6)
Enemies: 26× ghoul
Nepřátelé: 26× ghoul

Raiders (Banditi)

Degree of difficulty: 7
(stupeň obížnosti: 8)
Enemies: 23× man - raider, 9× woman - raider, 3× maurader
Nepřátelé: 23× muž -bandita, 9× žena - banditka, 3× maurader?

Shelter (Bunkr)

Degree of difficulty: 8
(stupeň obížnosti: 9)
Enemies: 4× auto-cannon, 1× cyborg (999HP)
Nepřátelé: 4× kanónové věžičky, 1× kyborg (999ZB)

Apocalypse fort (Apokalyptická pevnost)

Degree of difficulty: 9
(stupeň obížnosti: 8)
Enemies: 8× tough nightkin, 14× nightkin
Nepřátelé: 8× silný temný druh, 14× temný druh

Alien Lair (Sídlo alienů)

Degree of difficulty: 10
(stupeň obížnosti: 10)
Enemies: about 40× tough alien, 2× alien queen, 1× alien warlord (999HP)
Nepřátelé: okolo 40× silný alien, 2× aliení královna, 1× aliení monstrum (999ZB)
 


Map of nearest towns - NW part of map (Mapa nejbližších měst - SZ část mapy)
Black market and mines - NE part of map (Černý trh a doly - SV část mapy)
 
 

Contact me at hhpz@centrum.cz with subject Fallout (Kontaktujte mě na hhpz@centrum.cz s předmětem Fallout).

HHPZ


Zpět na úvodní stránku http://fallout.herni.info
Herní.info (c) Jan Zaškolný (HHPZ) 2005-2011 - e-mail: mail@janzaskolny.cz - 123ABC.cz